Home / FAQ / Si të zgjedh rrugën e duhur të ngjitjes alpine?

Si të zgjedh rrugën e duhur të ngjitjes alpine?

Posted on

Zgjedhja e rrugës varet nga niveli i aftësive, përvoja dhe kushtet aktuale. Kërkoni rrugët, konsultohuni me udhëzuesit dhe merrni parasysh këshillat lokale. Gjithmonë vlerësoni vështirësinë e rrugës dhe rreziqet e mundshme.

Top