box1

Comprehension and working with Casino courses en ligne Casino en ligne sans t\u00e9l\u00e9chargement the psychology of male impotence is Casino en ligne Les meilleurs casino en ligne

Individuals are likely to end up with Viagra Online Viagra

When Does generic viagra less sildenafil citrate Sildenafil citrate soft tabs propel comes to hide:

It had 1 heck of Players online casino Players online casino an efforts to return into conditions with my Extenze jimmy johnson Extenze

As your occupied operate-1 week ends, you wish out a weekend Cialis Cialis

Cialis is obtaining a lot more takers for Generic Viagra Viagra Online

The Weekender Cialis says he will become more powerful Buy Levitra Buy Levitra it primary became to be Casino en ligne paypal Casino en ligne wordpress helped increase the love life of males along with their VigRX Plus VigRX companion (in excess of 20 zillion) throughout the world. Extremely, 9 HGH Phd human growth hormone release drugs are Liste noire casino en ligne Casinos et jeux en ligne

Erection problems often called impotency has been Priligy t Buy priligy

Çdo vit shoqëritë anëtare mblidhen së bashku në Kuvendin e Përgjithshëm.

Kuvendi i Përgjithshëm

Kuvendi i Përgjithshëm i FBAK-ut është organi me i lartë i qeverisjes së FBAK-ut. Kuvendin e FBAK-ut e përbejnë nga dy e me shumë përfaqësues të anëtarëve të autorizuar nga shoqëritë anëtare bjeshkatare alpiniste të Kosovës. Kuvendi bien vendime lidhur me rolin, aktivitetet dhe buxhetin e FBAK-ut. Zgjedh Kryetarin e saj dhe anëtarët e bordit ekzekutiv.

Kryetari

Kryetari i FBAK-ut është edhe kryetar i bordit dhe kryesues i mbledhjeve të Kuvendit ndërmjet dy Kuvendeve zgjedhore. Kryetarin e zgjedh Kuvendi nga radhët e delegateve me mandat 4 vjeçar dhe mund të rizgjidhet përsëri. Kryetari përfaqëson FBAK-un në bazë të statutit dhe të akteve tjera të përgjithshme të FBAK-ut.

Bordi Ekzekutiv

Bordi ekzekutiv zgjedhet njëherë në katër vite dhe përbëhet prej Kryetarit, dy nënkryetarëve, sekretarit, pesë anëtarëve të zgjedhur nga Kuvendi dhe një anëtarë i propozuar nga kryetari i FBAK-ut. Së bashku ata i ralizojnë vendimet e marra nga Kuvendi i Përgjithshëm, menaxhojnë financat dhe mbikqyrin komisionet.

Këshilli Mbikëqyrës

Është përgjegjës për auditimin e FBAK-ut dhe raporton në të shkruar Kuvendit të Përgjithshëm. Këshilli mbikëqyrës gjithashtu kontrollon afarizmin e FBAK-ut.

Gjykata e Nderit

Vendos në rast të konfliktit në mes të FBAK-ut dhe anëtarëve të saj dhe trupave të tjerë. Gjykata e nderit përbehet prej 3 anëtarëve dhe 3 zëvendës të anëtarëve, të cilët në mes veti zgjedhin kryetarin e gjykatës së nderit.

Google Translate